Menestyvän työyhteisön johtamisen kulmakiviä

Johtamiseen liittyvä kirjoitukseni perustuu pääasiallisesti henkilökohtaisiin kokemuksiini. Olen työvuosieni aikana tehnyt työtä eri tavoilla toimivien johtajien alaisuudessa ja minulla on pitkä järjestötyön johtajuuskokemus. Yritykseni työnohjaus- ja valmennustehtävissä olen saanut kuulla ja kokea niin työntekijöiden kuin johdon näkökulmia menestyvän työyhteisön johtamisen kulmakivistä.

Hyväksi johtajaksi ei synnytä. Hyvä johtajuus kehittyy elämän eri vaiheiden, työkokemusten ja koulutusten vuoropuhelussa. Johtajana toimimisen kehittämiseen hyödyllisiä välineitä ovat prosessikoulutukset, joissa voi kehittää ja rakentaa omaa persoonallista tapaa olla johtajana. Koulutuksissa voi ikään kuin kuunnella ja reflektoida itseään ja toimintatapojaan. Ne kehittävät itsetuntemusta ja ihmisyyttä ja siten ne tuovat vahvempaa pohjaa myös johtajana toimimiseen. Johtajuutta voidaan kehittää myös ammattitaitoisella ja laadukkaalla työnohjauksella tai valmennuksella.

Johtaminen on aina kontekstisidonnaista, eli se on aina sidoksissa toimintaympäristöön ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Johtajuuteen liittyy kuitenkin lainalaisuuksia, joita voi yleistää jokaiseen organisaatioon ja työyhteisöön.

Johtaja on tärkeässä asemassa ja hän voi arvostavalla ja ihmisläheisellä toiminnallaan vahvistaa työntekijöiden työmotivaatiota ja työssä jaksamista. Johtajan on ylläpidettävä hyvä keskusteluyhteys työntekijöiden kanssa ja hänen on huomioitava jokainen työntekijä henkilökohtaisesti. Johtajan on pidettävä huolta työn vastuualueiden selkeydestä ja siitä, että työn perustehtävä pysyy kirkkaana. Johtaja toimii myös rajan valvojana ja hänen on puututtava tilanteeseen, jos työntekijä ottaa vastuulleen liikaa erilaisia töitä tai jos tehtävät eivät liity työpaikan tai työn perustehtävään.

Oman kokemukseni mukaan on hyvä, että johtaja on sopivasti myös ”ulkona” työpaikaltaan. Tietoinen etäisyyden ottaminen voi tuottaa uusia oivalluksia ja näkökulmia johtajana toimimiseen. Oman työn rajaaminen ja työstä irrottautuminen ovat tärkeitä esimiesasemassa toimittaessa. Rajaaminen ja henkilökohtaisen elämän hyvinvointia tukevat rakenteet ovat työssä jaksamisen kannalta tärkeitä. Johtajan ei tarvitse olla aina tavoitettavissa ja hänen on kyettävä irrottautumaan työstään niin, että hän palautuu työkuormasta vapaalla ollessaan. Asianmukaisesti toimiva johtaja herättää luottamusta ja on hyvä kannuste ja esimerkki muille menestyvässä työyhteisössä oleville.

Menestyvän johtajuuden 10 + teesiä:

1. Huolehdi työpaikan rakenteista niin, että työssä olevien perustehtävä pysyy kirkkaana.
2. Varmista, että työpaikan rakenteet tukevat ja ylläpitävät työyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta.
3. Luota työntekijöiden osaamiseen.
4. Osoita aito kiinnostuksesi työntekijöistä ja heidän työstään ”juttele ja kysele”.
5. Ota työntekijät sopivalla tavalla mukaan työyhteisön päätöksentekoon, kuuntele heidän mielipiteitään.
6. Ole läsnä työntekijöillesi, tarvittaessa apuna ja tukena, ”kysyä aina voi”.
7. Ole johtaja, johon työntekijät uskaltavat tiukan paikan tullen tukeutua.
8. Rajaa tarvittaessa työntekijöiden työtä ja osoita paikkasi johtajana, uskalla tehdä päätöksiä.
9. Pyri katsomaan työtäsi ja työpaikan perustehtävää myös ulkopuolelta. Kehitä johtajuuttasi.
10. Älä unohda itseäsi. Pidä huolta siitä, että saat riittävästi tukea työhösi.
+ Huolehdi vapaa-ajastasi.

Menestyvän työyhteisön avain on hyvinvoiva työyhteisö, jossa kaikki viihtyvät!

Kirjoittanut, Jari Hautamäki